Meur Eilean Leòdhais

Meur Eilean Leòdhais

Sgìre: Leòdhas agus Na Hearadh


’S e amas a’ bhuidhinn seo a bhith a’ brosnachadh agus ag adhartachadh cluich na clàrsaich aig ìre ionadail.

Gu h-àbhaisteach, bidh am buidheann a’ coinneachadh gach mìos gus cluich còmhla agus gus fuinn ùra ionnsachadh fo stiùir agus oideachadh Màiri NicLeòid. Chluicheadh am buidheann aig iomadh tachartas coimhearsnachd agus chuireadh iad air dòigh corra bhùth-obrach le oidean a bhios a’ tadhall.

Cuir brath thugainn gus barrachd fiosrachaidh fhaighinn.


Clàrsach air Màl

Clàrsach air Màl

  • Uidhir: 11 (6 air màl aig an àm seo)
  • Cosgaisean: £20/gach mìos, air a phàigheadh dìreach bhon bhanca.
  • Ùine air Màl: Rim faighinn airson ùine cho fada ’s a dh’iarrar, cho fad ’s a bhios am màl air a phàigheadh.
  • Tha clàrsaichean air an sgrùdadh agus air an cumail an òrdugh gach mìos checked.

Cuir brath


Ceanglaichean

Tachartasan a’ Mheòir

There are no upcoming events.

Fios a’ Mheòir