Clàrsaichean rin Reic

Clàrsachan rin Reic

Tha mi ag iarraidh clàrsach a cheannach

’S e rud brèagha a tha ann an clàrsach agus cha chuir sinn coire sam bith ort airson smaoineachadh gun feum tè a bhith agad! Tha sinn fortanach gu bheil deannan de shàr luchd-dèanamh chlàrsaichean againn an seo anns an RA, iad fhathast gan dèanamh le làimh agus a dh’aona-ghnothaich. Theirig gu duilleag Luchd-dèanamh & Solaraichean airson barrachd fiosrachaidh.

An àite sin, thoir sùil air na h-innealan-ciùil a bha aig daoine eile a bhios sinn a’ sanasachd às leth luchd-reic* prìobhaideach.

Tha mi ag iarraidh clàrsach a reic

Tha Comunn na Clàrsaich toilichte na tha tha ag iarraidh a reic a shanasachd airson £20. Mairidh an sanas airson 6 mìosan. Cuir brath thugainn nam biodh tu ag iarraidh sanas a chur an àirde.

*Thoir an aire: Chan eil Comunn na Clàrsaich an urra ri iomraidhean no dealbhan dhe na h-innealan-ciùil, agus bidh gach aonta air a dhèanamh eadar an luchd-reic agus an luchd-ceannach gu dìreach. Thathar daonnan a’ moladh an t-inneal fheuchainn mus ceannaichear e ma ghabhas idir.


Tha an duilleag seo ann am Beurla.