Faigh Oide

Faigh Oide


A bheil thu deiseil gus a’ chlàrsach ionnsachadh? Faigh oide gu h-ìseal! 

Bidh a’ mhòr-chuid de dh’oidean a’ teagasg air-loidhne, cho math ri aghaidh ri aghaidh, agus mar sin tha na h-àiteachan air an cur a-steach airson fiosrachaidh.

Thèid aig Meuran cuideachd air ainmean oidean anns na sgìre acasan a thoirt cuideachd.

Cudromach: Tha a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil teisteanasan BDS (Sasainn agus A’ Chuimrigh) no PVG (Alba) aig oidean an urra ris an luchd-ionnsachaidh agus/no an luchd-cùraim aca. Chan eil a bhith a’ nochdadh air an liosta seo idir a’ ciallachadh gu bheil Comunn na Clàrsaich gam moladh.

Sìolaich a rèir Cuspair