Cuir Brath

Cuir Brath


Thugainn Oifis Nàiseanta Comann Na Clàrsaich

  • Toby Hawks, Rianadair A’ Chomainn & Na Fèise (Dil-Diar)

Bidh Toby ag obair bhon taigh, Diluain-Diardaoin, agus bidh e a’ tighinn dhan oifis  airson coinneamhan ro-chlàraichte airson clàrsaichean fhaighinn air màl.

Cuir brath thugainn a’ cleachdadh an fhoirm gu h-ìseal no air fòn +44 (0)131 554 0212.

Thoir an aire gu bheil Meur Dhùn Èideann de Chomann na Clàrsaich eadar-dhealaichte bhon Oifis Nàiseanta.


Comunn na Clàrsaich
Studio G43
Out of the Blue Drill Hall
36 Dalmeny Street
Edinburgh, EH6 8RG