Meuran Comunn na Clàrsaich

Meuran Comunn na Clàrsaich


Bidh 13 meuran a’ cur air dòigh thachartasan agus chruinneachaidhean aig ìre ionadail; tha clàrsaichean aig cuid aca ri thoirt air màl.

Bidh buill Comann na Clàrsaich ceangailte ri Meur a roghnaicheas iad.

Faodaidh oifigearan nam meur naidheachdan, tachartasan no fios as ùire fhoillseachadh air an làrach an seo.

* Thoir an aire: The Oifis Nàiseanta Comann na Clàrsaich agus Meur Dhùn Èideann eadar-dhealaichte bho chèile.