Duais Sgrìobhadair-ciùil Òg Mar Chuimhneachan air Iain Macleòid

Duais Sgrìobhadair-ciùil Òg Mar Chuimhneachan air Iain Macleòid


’S e tha ann an Duais Sgrìobhadair-ciùil Òg Mar Chuimhneachan air Iain Macleòid ach farpais bhliadhnail mar chuimhneachan air Iain Macleòid.

Tha sgrìobhadairean-ciùil òg a tha eadar aois 16 & 25 a dh’aois a’ faighinn cuireadh pìos ciùil ùr (aon ghluasad no cruinneachadh) a chur a-steach (8-10 mionaidean a dh’fhaid, airson clàrsach leatha fhèin no airson suas ri trì innealan-ciùil agus/no guth.

’S e £500 an duais cho math ri ciad chluich a’ phìos aig Fèis Clàrsach Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann.

’S e Dihaoine 28mh Dàmhair 2022 an ceann-latha airson nan tagraidhean.

Mar a chuirear a-steach agus Riaghailtean na Farpais
  1. Feumaidh an tagraiche a bhith eadar aois 16 & 25 bliadhna a dh’aois airson pàirt a ghabhail san fharpais. Feumaidh feadhainn a tha fo aois 18 bliadhna a dh’aois cead fhaighinn bho am pàrantan no neach-cùraim gus cur a-steach airson na farpais.
  2. Feumaidh na thèid a chruthachadh a bhith na aon ghluasad no leanailt, agus chan fhaod e a bhith nas fhaide na 10 mionaidean, agus chan fhaod e a bhith nas giorra na 8 mionaidean, freagarrach airson:
  • Clàrsach / Clàrsach luamhag na h-aonar

no

  • Clàrsach / Clàrsach luamhag agus suas ri 3 innealan-ciùil eile agus/no guthan

    3. Bu chòir dhan cheòl a thèid a chruthachadh a bhith airson clàrsach/clàrsach luamhag de mheud coitcheann: 34 teud le farsaingeachd bho C dà ochdaibh fo C-meadhan gu A trì ochdaibhean os cionn C-meadhan.  Mar as trice, bidh a’ chlàrsach luamhag air a gleusadh ann an E flat major no ann an A-flat major ach faodar a gleusadh air gleus sam bith. Cuir brath thugainn airson barrachd stiùireadh no comhairle fhaighinn.

4. Feumaidh an obair a bhith na cruthachadh ùr agus chan fhaodar a bhith a’ toirt taic dhan fharpaiseach. Chan fhaod i a bhith air a cluich roimhe seo, air a foillseachadh no air a co-roinn ann an dòigh sam bith. Bidh còir-sgrìobhaidh a’ chiùil a’ fuireach leis an neach a chruthaich an ceòl.

5. Feumar làn cheòl-sgrìobhte ann an cruth PDF agus cuideachd clàradh ann an cruth MP3 (no a leithid) a chur a-steach còmhla agus feumaidh iad a bhith a rèir a chèile. Chan fhaod ainm an neach-cruthachaidh nochdadh air a’ cheòl-sgrìobhte no air an fhaidhle MP3 (no a leithid) idir.

6. Feumaidh an sgrìobhadair-ciùil a bhith air chomas na chruthaich iad a chluich aig an ath Fhèis Clàrsach Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann. Ann an suidheachadh far nach e clàrsair a bhios a’ cur a-steach an tagraidh, tha e an urra ris an neach a chruthaich an ceòl neach(luchd)-ealain a lorg gus an ceòl a lìbhrigeadh.

7. ’S e a-mhàin na cosgaisean airson a’ chiad taisbeanaidh, a’ gabhail a-steach cosgaisean-siubhail dhan luchd-ciùil a tha an sàs ann (cuingealaichte ri siubhal taobh a-staigh na Rìoghachd Aonaichte) a bhios air am pàigheadh le Fèis Clàrsach Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann.

8. Feumaidh gach tagradh a bhith air am faighinn ro 5f air an latha ainmichte. Bidh an co-dhùnadh deireannach aig na britheamhan.

9. Feumaidh am farpaiseach soirbheachail a bhith deònach aithisg ghoirid a sgrìobhadh air buannachadh na duaise airson foillseachadh ann an Aithisg Bhliadhnail a’ Chomuinn agus air a làrach-lìn aige.

Ma tha ceistean sam bith no feumalachdan sònraichte agad cuir fios chun na h-Oifis Nàiseanta tro phost-d no fòn air +44 (0)131 554 0212.