Meur nan Teud Cruaidh

Meur nan Teud Cruaidh

Sgìre: Feadh an t-Saoghail


Tha am Meur nan Teud Cruaidh ann gus aithne a thoirt dhan chlàrsaich le teudan-uèir, ag aithneachadh cho eachdraidheil ’s a tha i agus a’ leasachadh stoidhlean cluiche eadar-dhealaichte a tha a’ gabhail a-steach dòigh eachdraidheil agus nuadh air cluich, ceòl, agus an t-inneal fhèin. Tha cuideachd iomadach ball againn a bhios a’ cluich na clàrsaich, bhon tha na dòighean cluich coltach ri chèile, cho math riuthasan a bhios a’ cluich teud caolain ach aig a bheil ùidh anns na dòighean cluich. Bidh am Meur a’cumail bhùithean-obrach gach mìos, iomadh cùrsa, agus bidh e a’ foillseachadh ceòl agus litreachas.


Clàrsach air Màl

  • Uidhir: 3
  • Cosgais: Cosgaisean gach mìos: £25. Feumar a bhith nad bhall de Mheur nan Teud Cruaidh. Pàigheadh le seic no gluasad banca stèidhte. Faodaidh innealan a bhith air togail no an cur tron phost.
  • Cuir brath gu Meur airson barrachd fiosrachaidh.

Brath


Ceanglaichean

Tachartasan a’ Mheòir

There are no upcoming events at this time.

Naidheachdan a’ Mheòir